Tag: Database

तपाई हरेक डाटा इन्टरनेटमा कहाँ बसेको हुन्छ ? How is your data stored in Internet?

डाटाबेस सरभर भनेको सरभरको किसिम नै हो जसले डाटाबेस एप्लिकेसनको प्रयोग गरि अरु कम्प्युटरलाई डाटा सम्बन्धि निरन्तर सहायता दिन्छ ।