Category: IP Address

घरमै बसेर विश्वको जुनसुकै अर्काको कम्प्युटर वा मोबाइल चलाउने कसरी ? How to control laptop and mobile remotely ?

अर्काको कम्प्युटर वा मोबाइल चलाउनको लागि आई.टिको विज्ञ नै हुनुपर्छ भन्ने हनेइन ।