तपाईको मोबाइल वा कम्प्युटरको आई.पी एडडे«स कसरी हेर्ने ? How to find IP Address?

यदि तपाई कम्प्युटरबाट आफ्नो आई.पी एडडे«स थाहा पाउन चाहनु हुन्छ भने– आफ्नो कम्प्युटरको “Start” मेन्यूमा गई र “Command” टाईप गर्नु होला । अनि कालो स्क्रिन खुल्ने छ । त्यसमा “ipconfig” टाईप गर्नु भयो भने यस्तो स्क्रिन खुल्ने छ । यस स्क्रिनमा “IPv4” भन्ने सेक्सनमा तपाईको कम्प्युटरको आई.पी एडडे«स देखिने छ ।

यदि तपाई आफ्नो मोबाइलबाट आई.पी एडडे«स थाहा पाउन चाहनु हुन्छ भने– मोबाइलको सेटिङमा जानु होला र “WiFi” मेन्यूमा जानु होला । त्यहा तपाईले जोड्नु भएको WiFi को नाम लगाएत तपाईको मोबाइलले भेटाउने WiFi जति सबैलाई देखाउने गर्दछ । आफुले जोडेका WiFi को साईडमा रहेको अप्सनमा जानु भयो भने आफ्नो आई.पी एडडे«स देख्न सक्नु हुने छ ।