आई.पी एडडे«स भनेको के हो ? What is IP Address?

आई.पी एडडे«स भनेको नेटवर्कमा जोडिएको डिभाइसलाई दिइने एकमात्र अंङक जसले इन्टरनेट प्रोटोकल प्रयोग गरी सुचना प्रवाह गर्ने गर्दछ । जस्तै तपाईको मोबाइल, टि.भि, कम्प्युटर राउटर वा मोबाइल डाटामा जोडिएको छ भने तपाईको डिभाइसको आई.पी एडडे«स यो १९२.१६८ बाट सुरु भएको हुनसक्छ । जस्तै १९२.१६८.२.१०१

आई.पी एडडे«सले यी दुई उद्देश्यहरु पुरा गर्दछ ।
(१) होस्ट वा नेटवर्कको इन्टरफेस पहिचान गर्ने
(२) तपाईको स्थान पहिचान गर्र्ने

आई.पी एडडे«स दुई प्रकारका हुन्छन् : आई.पी.भि ४ एडडे«स (IPv4) र आई.पी.भि ६ एडडे«स (IPv6)

(१) आई.पी.भि ४ एडडे«स (IPv4 Address)

हामीले प्रयोग गर्ने आइ.पी एडडे«स भनेको आई.पी.भि ४ हो । यो एडड्रेस ३२ बिटको हुन्छ । जस्तैः १९२.१६८.१.१५/२४

(२) आई.पी.भि ६ एडडे«स (IPv6 Address)

इन्टरनेटको बृद्घि संगै आई.पी.भि ४ एडडे«स समापन हुदै गएको छ । त्यसैले नयाँ किसिमको एडड्रेस, आई.पी.भि ६ (IPv6) को प्रयोगमा ल्याइदै छ । यो एडडे«स १२८ बिटको हुन्छ । जस्तैः 2001:db8:0:1234:0:567:8:1